BIP Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce

Statut

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 39/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

 

STATUT

 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

W OSTROŁĘCE

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zwany dalej „Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn. zm.) 1) zwanej dalej „Ustawą" i przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie;
 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) 2);
 3. niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 

 1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Ostrołęka.
 3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności Ośrodka

 

§ 3.

 1. Do zadań Ośrodka należy:
  1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
  3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
  4. organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
  5. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
  6. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
  7. prowadzenie kursów:
   1. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
   2. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   3. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   4. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
  8. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
  9. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
  10. inna niż wymieniona w pkt 5-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego, w tym w szczególności prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie innym niż określony w pkt 5-8.
 2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność statutową o której mowa w ust. 1 i 2.

 

§ 4.

 

Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje w szczególności z:

 1. stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego;
 2. organizatorami konkursów z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy bezpieczeństwie ruchu drogowego;
 3. innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające i organizacja Ośrodka

 

§ 5.

 

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 3. Zastępcę Dyrektora zatrudnia na podstawie umowy o pracę Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

 

§ 6.

 

 1. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka oraz odpowiada za jego działalność.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Ośrodka na najwyższym poziomie;
  2. gospodarowanie mieniem Ośrodka oraz zarządzanie jego finansami;
  3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
  4. sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Ośrodku;
  5. przestrzeganie dyscypliny finansowej;
  6. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka;
  7. wydawanie aktów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym trybem;
  8. przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom planów finansowych, sprawozdań, wniosków inwestycyjnych itp.

 

§ 7.

 

 1. Dyrektor, w drodze zarządzenia, nadaje Ośrodkowi Regulamin Organizacyjny, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Regulamin Organizacyjny określa w szczególności: strukturę organizacyjną Ośrodka, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Ośrodka, zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka, zasady zastępowania Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Ośrodku.

 

 

§ 8.

 

 1. W skład Ośrodka mogą wchodzić oddziały terenowe.
 2. Oddziały terenowe Ośrodka tworzy i likwiduje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady gospodarki finansowej Ośrodka

 

§ 9.

 

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w Ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Przychodami ośrodka są wpływy pochodzące z wykonywania zadań o których mowa w § 3 ust 1 i 2 oraz  z działalności o której mowa w § 3 ust. 3.
 3. Ośrodek ponosi koszty z tytuły:
  1. bieżącego utrzymania ośrodka;
  2. wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust.1;
  3. inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w § 3;
  4. działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.
 4. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
 5. Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów odrębnie dla:
  1. działalności związanej z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem – jako działalności oświatowej;
  2. każdej innej działalności niż określona w pkt 1.

 

§ 10.

 

Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

§ 11.

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Główny Księgowy Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.

 

§ 12.

 

Zaciągnięcie przez Ośrodek kredytu wymaga zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

ROZDZIAŁV
Postanowienie końcowe

 

§ 13.

 

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 


 

 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822.
 2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WORD Ostrołęka
Data utworzenia:2017-02-28
Data publikacji:2017-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodzińśki
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:3012