Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

Aktywa na dzień 31.12.2017
A Aktywa trwałe 3 573 600,36 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 3 573 600,36 zł
B Aktywa obrotowe 553 812,15 zł
Należności krótkoterminowe 21 507,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe   516 901,39 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 403,76 zł
RAZEM Aktywa 4 127 412,51 zł

 

Pasywa na dzień 31.12.2017
A Fundusz własny  3 972 101,97 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 155 310,54 zł
RAZEM Pasywa 4 127 412,51 zł