Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

Aktywa na dzień 31.12.2015
A Aktywa trwałe 3 773 120,18 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 3 773 120,18 zł
B Aktywa obrotowe 1 114 730,98 zł
Należności krótkoterminowe 20 859,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe 1 080 155,73 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 716,25 zł
RAZEM Aktywa 4 887 851,16 zł

 

Pasywa na dzień 31.12.2015
A Fundusz własny 4 582 204,13 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 305 647,03 zł
RAZEM Pasywa 4 887 857,16 zł