Jesteś tutaj: Start / Status prawny / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 121/23
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 czerwca 2023 r.


Statut

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1.


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, zwany dalej „Ośrodkiem", działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.1) i przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie;
 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760);
 3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295);
 4. niniejszego Statutu.

§ 2.

 

 1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Ostrołęka.
 3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.


Rozdział 2
Zakres działalności Ośrodka


§ 3.

 

1. Do zadań Ośrodka należy:

 1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
 3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
 4. organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 5. organizowanie testów kwalifikacyjnych;
 6. prowadzenie szkoleń okresowych;
 7. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 8. prowadzenie kursów:
  1. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  2. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 9. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 10. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
 11. inna niż wymieniona w pkt 6 - 10 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego, w tym w szczególności prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie innym niż określony w pkt 6-9.


2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność statutową, o której mowa w ust. 1 i 2.


§ 4.


Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje w szczególności z:

 1. stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego;
 2. organizatorami konkursów z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;
 3. innymi podmiotami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Rozdział 3
Organy zarządzające i organizacja Ośrodka


§ 5.

 

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 3. Dyrektor za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Zastępcą Dyrektora.
 4. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora nie jest wymagana w przypadku wniosku Zastępcy Dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Dyrektor niezwłocznie informuje Zarząd Województwa Mazowieckiego o złożeniu wniosku.


§ 6.

 

 1. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka oraz odpowiada za jego działalność.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Ośrodka na najwyższym poziomie;
  2. gospodarowanie mieniem Ośrodka oraz zarządzanie jego finansami;
  3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
  4. sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Ośrodku;
  5. przestrzeganie dyscypliny finansowej;
  6. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka;
  7. wydawanie aktów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym trybem;
  8. sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w działalności Ośrodka;
  9. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w Ośrodku;
  10. przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom planów finansowych, sprawozdań, wniosków inwestycyjnych itp.

 

§ 7.

 

 1. Dyrektor, w drodze zarządzenia, nadaje Ośrodkowi Regulamin Organizacyjny, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Regulamin Organizacyjny określa w szczególności: strukturę organizacyjną Ośrodka, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Ośrodka, zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka, zasady zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Ośrodku.

 

§ 8.

 

 1. W skład Ośrodka mogą wchodzić oddziały terenowe.
 2. Odziały terenowe Ośrodka tworzy i likwiduje Zarząd Województwa Mazowieckiego.


Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej Ośrodka


§ 9.

 

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Przychodami Ośrodka są wpływy pochodzące z wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz z działalności, o której mowa w § 3 ust. 3.
 3. Przychodem Ośrodka może być dotacja podmiotowa albo celowa udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.
 4. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
  1. bieżącego utrzymania Ośrodka;
  2. wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust. 1;
  3. inwestycji związanych z działalnością Ośrodka, o której mowa w § 3;
  4. działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które Ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.
 5. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia Ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
 6. Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów odrębnie dla:
  1. działalności związanej z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem - jako działalności oświatowej;
  2. każdej innej działalności niż określona w pkt 1.

 

§ 10.


Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.


§ 11.

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona
 2. Główny Księgowy Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.

 

§ 12.


Zaciągnięcie przez Ośrodek kredytu wymaga zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.


Rozdział 5
Postanowienie końcowe


§ 13.


Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783, 2589, 2600 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 760.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WORD Ostrołęka
Data utworzenia:2017-02-28
Data publikacji:2017-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodzińśki
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodzińśki
Liczba odwiedzin:4070

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-07-13 13:07:29Robert ZduńczykZmiana statutuStatut