Regulamin organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce
z dnia 9 marca 2016 r.

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Ostrołęce

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, zwanego dalej „Ośrodkiem”, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka, zasady zastępowania Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Ośrodku.

§ 2.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) 1) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 2. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) 2);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 3);
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.) 4);
 5. statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 39/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego.

 § 3.

Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z zastrzeżeniem uregulowań odrębnych.

 

ROZDZIAŁ II

Zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka

 

§ 4.

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.
 3. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka oraz odpowiada za jego działalność.
 4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  • podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Ośrodka na najwyższym poziomie;
  • gospodarowanie mieniem Ośrodka oraz zarządzanie jego finansami;
  • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
  • sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Ośrodku;
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej;
  • tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka;
  • wydawanie aktów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym trybem;
  • przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom planów finansowych, sprawozdań, wniosków inwestycyjnych;
  • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków, z wyłączeniem skarg, o których mowa w art. 67 ust/ 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  • zapewnienie udostępnienia informacji publicznej.
 5. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którego zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
 6. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora lub braku możliwości pełnienia przez niego obowiązków służbowych, w zakres jego praw i obowiązków wchodzi Zastępca Dyrektora.

 

§ 5.

 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłową, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa realizacją zadań przypisanych podległym komórkom organizacyjnym;
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Ośrodka;
  • zapewnienie warunków przestrzegania przez pracowników przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
  • informowanie na bieżąco Dyrektora o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji zadań wykonywanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
  • sprawowanie nadzoru nad zachowaniem właściwych procedur przy dokonywaniu zakupów wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zastępca Dyrektora Ośrodka pozostaje w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do Dyrektora, jest odpowiedzialny przed nim za prawidłową organizację pracy podległych mu komórek organizacyjnych oraz sprawne działanie i właściwe merytorycznie wykonywanie powierzonych zadań.

 

§ 6.

 1. Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością oraz procesu egzaminowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego odpowiada za zarządzanie jakością oraz za całokształt przeprowadzania egzaminów państwowych w Ośrodku, realizując swoje zadania przy pomocy Wydziału Egzaminowania.
 2. Do zadań i obowiązków Pełnomocnika ds. zarządzania jakością oraz procesu egzaminowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego należy w szczególności:
  • doradzanie w zakresie doskonalenia zarządzania jakością;
  • identyfikowanie potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
  • podejmowanie działań mających na celu zwiększanie jakości i efektywności pracy egzaminatorów i pracowników administracji;
  • inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych;
  • utrzymanie kontaktów z instytucjami współpracującymi w zakresie egzaminowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • analizowanie aktów prawnych regulujących proces szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców;
  • przygotowywanie i realizowanie szkoleń dla egzaminatorów zatrudnionych w Ośrodku.

 

§ 7.

 1. Kierownicy kierują pracą wydziałów z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 4 oraz są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe wykonanie powierzonych zadań.
 2. Kierownicy i Główny księgowy pozostają w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora.
 3. Do obowiązków i kompetencji Kierowników wydziałów i Głównego księgowego jako kierującego wydziałem należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania wydziałów, w szczególności:
  • organizowanie pracy kierowanego wydziału, w sposób zapewniający terminową realizację zadań planowych i doraźnie zleconych;
  • opracowywanie projektów zakresów czynności oraz przydział zadań pracownikom kierowanego wydziału;
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przydzielonych poszczególnym pracownikom wydziału;
  • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników kierowanego wydziału;
  • akceptowanie opracowań, dokumentów, pism i materiałów przygotowanych przez pracowników kierowanego wydziału;
  • informowanie na bieżąco bezpośredniego przełożonego o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji zadań przypisanych kierowanemu wydziałowi;
  • przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu wniosków w sprawie awansowania, nagradzania i karania pracowników kierowanego wydziału.
 4. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez kierownika lub Głównego księgowego, ich prawa i obowiązki służbowe przejmuje pracownik wyznaczony przez kierownika lub Głównego księgowego.

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Ośrodka

 

§ 8.

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Wydział Egzaminowania (EG) w ramach, którego działa Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI);
  • Wydział Administracyjno-Techniczny (AT);
  • Wydział ds. Finansowo-Księgowych i Kadr (FK);
  • Wydział Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego (BRD);
  • Stanowisko sekretariatu – obsługa kancelaryjna;
  • Stanowisko ds. obsługi prawnej;
 2.  W Ośrodku działa Pełnomocnik ds. zarządzania jakością oraz procesu egzaminowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

§ 9.

 

Dyrektorowi podlegają:

 1. Zastępca Dyrektora;
 2. Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością oraz procesu egzaminowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 3. Wydział Egzaminowania;
 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
 5. Wydział ds. Finansowo – Księgowych i Kadr;
 6. Stanowisko sekretariatu – obsługa kancelaryjna;
 7. Stanowisko ds. obsługi prawnej.

Zastępcy Dyrektora podlegają:

 1. Wydział Administracyjno-Techniczny;
 2. Wydział Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego.

 

§ 10.

Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka stanowi załącznik do Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania komórek organizacyjnych Ośrodka

 

§ 11.

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy:

 1. zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów;
 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
 3. opracowywanie propozycji do projektu planu finansowego oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu;
 4. realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku;
 5. opracowywanie sprawozdań na potrzeby Ośrodka oraz przedstawienie ich właściwym organom;
 6. udostępnianie informacji publicznej, według zasad i trybu określonego odrębnymi przepisami;
 7. sporządzanie statystyk i analiz;
 8. gromadzenie, przechowywanie i klasyfikacja dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji zgodnie z obowiązującym w Ośrodku jednolitym rzeczowym wykazem akt, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych w tym zakresie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego;
 9. współdziałanie w zakresie realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi w Ośrodku.

 

§ 12.

 1.  Do zadań Wydziału Egzaminowania należy w szczególności:
  1. przyjmowanie od osoby ubiegającej się o prawo jazdy, pozwolenie lub podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji określonych przepisami dokumentów, sprawdzenie prawidłowości ich wypełnienia z dokumentem tożsamości, wyznaczenie terminu egzaminu państwowego oraz wydawanie zaświadczenia określonego przepisami;
  2. prowadzenie ewidencji osób egzaminowanych i protokołów egzaminacyjnych, korzystając z informatycznych środków technicznych;
  3. przygotowanie planu egzaminów państwowych oraz sporządzanie list osób zakwalifikowanych na egzamin według wzoru określonego przepisami;
  4. przeprowadzanie egzaminów państwowych dla kandydatów na kierowców i kierowców;
  5. sprawdzanie prawidłowości wypełnienia wszystkich dokumentów przez egzaminatorów po zakończeniu egzaminu, rozliczenie poszczególnych egzaminów na podstawie dowodów uiszczenia opłaty oraz przesłanie ich do właściwego organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami lub wskazanego Ośrodka Ruchu Drogowego;
  6. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem egzaminów teoretycznych i praktycznych;
  7. dokonywanie analiz wyników egzaminu w odniesieniu do osób egzaminowanych, egzaminatorów i instruktorów z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie prawa jazdy oraz ilość podejść do egzaminu państwowego;
  8. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
  9. przygotowywanie materiałów dla organu sprawującego nadzór dotyczących skarg i zastrzeżeń co do przebiegu i oceny egzaminu, złożonych przez osobę egzaminowaną;
  10. przyjmowanie skarg i zastrzeżeń związanych z przebiegiem egzaminów i prowadzenie postępowań wyjaśniających;
  11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  12. prowadzenie współpracy z właściwymi starostami w ramach sprawowanego przez nich nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  13. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
  14. koordynowanie pracy egzaminatorów, w tym ewidencjonowanie czasu pracy egzaminatorów z zachowaniem zasady efektywnego wykorzystania czasu pracy;
  15. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Biura Obsługi Klienta;
  16. archiwizowanie dokumentacji egzaminacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  17. organizowanie corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności zatrudnionych egzaminatorów;
  18. prowadzenie współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców i organizowanie cyklicznych spotkań;
  19. przygotowywanie materiałów do sprawozdań;
  20. prowadzenie współpracy z organami ścigania w zakresie przygotowywania i udzielenia niezbędnych informacji dotyczących egzaminowania.
 2. W Wydziale Egzaminowania działa Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.
 3. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
  1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
   • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Dyrektora,
   • sprawowanie nadzoru nad opracowaniem i aktualizowaniem dokumentacji opisującej sposób przestrzegania danych oraz przestrzeganiem zasad w niej określonych,
   • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Dyrektora.

 

§ 13.

Do zadań Wydziału Administracyjno – Technicznego należy w szczególności:

 1. usprawnianie organizacji pracy Ośrodka oraz wdrażanie nowych metod i technik zarządzania;
 2. analizowanie skuteczności kontroli, w tym organizowanie kontroli sprawdzających oraz sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 3. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż;
 4. przygotowywanie przed egzaminami zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • sal egzaminacyjnych,
  • pojazdów egzaminacyjnych oraz wyposażenia dla osób egzaminowanych,
  • stanowisk na placu manewrowym,
 5. czuwanie nad prawidłową realizacją zawartych przez Ośrodek umów;
 6. zaopatrywanie materiałowo-techniczne na cele administracyjne i gospodarcze Ośrodka;
 7. gospodarowanie sprzętem technicznym będącym na wyposażeniu Ośrodka oraz rozliczanie zużytego paliwa w pojazdach;
 8. ochrona mienia i sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka;
 9. utrzymanie porządku na terenie Ośrodka i w jego otoczeniu;
 10. prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną;
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

 

§ 14.

 1. Do zadań Wydziału ds. Finansowo-Księgowych i Kadr należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości, w tym ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z planem kont;
  2. naliczanie płac i dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym;
  3. naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń wynikających z umowy o pracę bądź umów cywilno-prawnych, dokonywanie przelewów z powyższych tytułów, prowadzenie ewidencji księgowej z zakresu wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz ZFŚS;
  4. sporządzanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji i deklaracji rozliczeniowych z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatku od osób fizycznych, wynagrodzeń i zatrudnienia oraz sprawozdań do GUS;
  5. prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników Ośrodka, w tym z Komisją Socjalną;
  6. prowadzenie archiwum zakładowego;prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji z tym związanej, w szczególności:
  7. prowadzenie spraw w zakresie prawa pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka,
   1. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Ośrodka,
   2. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i ewidencji czasu pracy,
   3. kontrolowanie i współdziałanie w zakresie okresowych badań pracowników,
   4. sporządzanie analiz stanu i struktury zatrudnienia oraz czasu prac,
   5. prowadzenie rejestrów, wydawanie i aktualizowanie legitymacji egzaminatorów.
 2. Wydziałem ds. Finansowo-Księgowych i Kadr kieruje Główny księgowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Główny księgowy sprawuje nadzór nad finansami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  1. prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka;
  2. wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi;
  3. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Ośrodka;
  4. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  5. sporządza okresowe i roczne analizy ekonomiczne z wykonania poszczególnych planów finansowych;
  6. sporządza sprawozdanie finansowe (miesięczne, kwartalne, roczne);
  7. wykonuje zgodnie z kompetencjami kontrolę zarządczą oraz realizuje zalecenia organów kontroli zewnętrznej w zakresie spraw finansowo – księgowych;
  8. wykonuje inne prace zlecone przez przełożonego.
 4. Wykonywanie zadań dotyczących spraw kadrowych nadzoruje bezpośrednio Dyrektor Ośrodka.

 

§ 15.

Do zadań Wydziału Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
 2. prowadzenie szkoleń kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy;
 3. prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych;
 4. prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym;
 6. prowadzenie innych kursów i szkoleń wynikających z ustawy o kierujących pojazdami;
 7. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 8. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, konkursów w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;
 9. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 10. prowadzenie kursów:
  1. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  2. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 11. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 12. inna niż wymieniona w pkt 9-11 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego, w tym w szczególności prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie innym niż określony w pkt 9-11.
 13. prowadzenie współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności z :
  1. Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  2. Stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego,
  3. organizatorami konkursów z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
  4. innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

§ 16.

Do zadań Stanowiska sekretariatu – obsługi kancelaryjnej należy w szczególności:

 1. przyjmowanie przesyłek, otwieranie, sprawdzanie ich oraz umieszczanie pieczątki wpływu, a w jej obrębie daty wpływu;
 2. przedstawienie przesyłek Dyrektorowi do wglądu i dekretacji;
 3. przyjmowanie pism do wysłania do podpisu Dyrektora (znakowanie pism, sprawdzanie, adresowanie, kopertowanie i wysłanie);
 4. przyjmowanie i nadawanie faksów, obsługiwanie poczty elektronicznej.

 

§ 17.

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
 2. reprezentowanie Ośrodka przed sądami, organami administracji publicznej i innymi jednostkami administracyjnymi, w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 3. wydawania opinii i udzielanie porad prawnych odnośnie stosowania prawa w zakresie działalności Ośrodka;
 4. informowanie Dyrektora Ośrodka o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
 5. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzekwowania należności Ośrodka.

 

§ 18.

Szczegółowe zadania, kompetencje pracowników komórek organizacyjnych określają zakresy czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności opracowane przez ich bezpośrednich przełożonych, zatwierdzone przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady obiegu dokumentów oraz podpisywania pism

 

§ 19.

Obieg korespondencji w Ośrodku określa Instrukcja Kancelaryjna, uwzględniająca zasadę pełnej rejestracji i efektywnej dekretacji, tak aby zapewnić sprawny i bezpieczny obieg informacji.

 

§ 20.

 1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:
  1. pisma do organów administracji publicznej;
  2. wewnętrzne akty normatywne w tym zarządzenia i instrukcje;
  3. dokumenty w sprawach stosunku pracy;
  4. dokumenty finansowe i księgowe;
  5. protokoły egzaminacyjne;
  6. zaświadczenia ukończenia kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na:
   1. instruktorów,
   2. egzaminatorów;
  7. zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
  8. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym;
  9. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, prowadzonych przez Ośrodek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  10. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Ośrodka.
 2. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora do załatwiana spraw, w tym podpisywania pism i dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 

§ 21.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor lub upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora.
 2. Dyrektor, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, może w formie pisemnej upoważnić pracowników Ośrodka do podpisywania w swoim imieniu pism oraz dokumentów w ustalonym w upoważnieniu zakresie.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienie końcowe

 

§ 22.

Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 


 

 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768,822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335 i 1359.
 2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 541, 1045, 1273 i 1327.
 3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.
 4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 1045, 1166 i 1333.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WORD Ostrołęka
Data utworzenia:2017-02-28
Data publikacji:2017-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:4716