Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • część zdjęć zamieszonych na stronie nie posiada opisów alternatywnych
 • brak warstwy tekstowej w dokumentach
 • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z WORD Ostrołęka),
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Serwisu prosimy o kontakt z WORD w Ostrołęce pod adresem poczty elektronicznej: word@word-ostroleka.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 29 760 59 38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 • Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
 • E-mail: urząd_marszalkowski@mazovia.pl,
 • Telefon: +48 22-59-79-100.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka
 • wysłać e-mail na adres: word@word-ostroleka.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 29 760 59 38
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce w godzinach urzędowania 8:00-16:00

Dokumenty

Na stronach www.bip.word-ostroleka.pl znajdują się pliki do pobrania. Większość z nich pochodzi zasobów własnych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron Serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/powiekszanie-strony/.

Można również skorzystać w wbudowanego narzędzia na stronie internetowej WORD Ostrołęka do zmiany rozmiary czcionki oraz kontrastu.(opcje dostępne na każdej stronie WORD Ostrołęka po prawej stronie ekranu)

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 3 do 1.

Można również skorzystać w wbudowanego narzędzia na stronie internetowej WORD Ostrołęka do zmiany rozmiary czcionki oraz kontrastu.(opcje dostępne na każdej stronie WORD Ostrołęka po prawej stronie ekranu)

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę RWD „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce  został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze.
 • Sala komputerowa do przeprowadzania egzaminu teoretycznego znajduje się na parterze
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • WORD Ostrołęka nie dysponuje rozwiązaniami technologicznymi takimi jak (pętla indukcyjna) poprawiająca komfort słyszenia oraz jakość dźwięku osobom słabo słyszącym i niesłyszącym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce
Data utworzenia:2020-12-28
Data publikacji:2020-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Robert Zduńczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Zduńczyk
Liczba odwiedzin:2440

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-08 07:20:48Robert ZduńczykRaport o stanie dostępności podmiotu publicznegoDeklaracja dostępności