Jesteś tutaj: Start / Status prawny / Uchwała

Uchwała

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała 121/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2023 r.

Uchwała 121/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2023 r.
 
w sprawie nadania statutów wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 9881)) – uchwala się, co następuje:
 
§1.
Nadaje się statut:
1) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Ciechanowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Ostrołęce, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;
3) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Płocku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały;
4) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Radomiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały;
5) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Siedlcach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały;
6) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
 
§3.
Traci moc uchwała nr 39/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutów wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego.
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                                                                       Przewodniczący Sejmiku
                                                                                                                                                                  Województwa Mazowieckiego
 
                                                                                                                                                                             Ludwik Rakowski
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783, 2589, 2600 i 2642 oraz z 2023 r. poz. 760.
 
Uzasadnienie
 
Obowiązujące statuty Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach, i Warszawie zostały nadane uchwałą nr 39/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutów wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego.
 
Zmiany statutów związane są przede wszystkim z nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 2589) wprowadziła zmianę polegającą na dodaniu w ustawie – Prawo o ruchu drogowym art. 119 ust. 2a-2d, przy czym ust. 2a wskazuje, że przychodem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego może być dotacja podmiotowa albo celowa udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą. Natomiast ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997) poszerzono zadania Ośrodka o organizowanie testów kwalifikacyjnych oraz prowadzenie szkoleń okresowych, jednocześnie uchylając zadanie dotyczące prowadzenia kursów kwalifikacyjnych. W związku z tym, w statutach Ośrodków proponuje się następujące zmiany:
  1. poszerzenie podstaw działania Ośrodka o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  2. dostosowanie zakresu działalności Ośrodka do art. 117 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w tym dodanie zadań dotyczących organizowania testów kwalifikacyjnych oraz prowadzenia szkoleń okresowych i jednocześnie usunięcie zadania dotyczącego prowadzenia kursów kwalifikacyjnych;
  3. w zadaniu w § 4 pkt 3, dotyczącym współpracy Ośrodka z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmieniono słowo „instytucjami” na „podmiotami”;
  4. dodanie do zadań Dyrektora Ośrodka sprawowania nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w działalności Ośrodka oraz zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w Ośrodku;
  5. doprecyzowanie trybu zatrudniania Zastępcy Dyrektora (wskazanie na brak konieczności uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron w przypadku wniosku Zastępcy Dyrektora);
  6. w zakresie gospodarki finansowej dodanie przepisu, zgodnie z którym przychodem Ośrodka może być dotacja podmiotowa albo celowa udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 statutu, niebędących działalnością gospodarczą.
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce
Data utworzenia:2023-12-20
Data publikacji:2023-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Robert Zduńczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Zduńczyk
Liczba odwiedzin:380

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-12-20 10:39:44Robert ZduńczykUchwała 121/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2023 r.Uchwała