Działalność statutowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce określa ustawa Prawo o ruchu drogowym

Do zadań Ośrodka należy:

 1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
 3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
 4. organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 5. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 6. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 7. prowadzenie kursów:
  • doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  • dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
 8. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 9. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
 10. inna niż wymieniona w pkt 4-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
 11. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczone na działalność, o której mowa w pkt 1-11.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WORD Ostrołęka
Data utworzenia:2017-02-28
Data publikacji:2017-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:3052